دان پلت ویژه پرورش بلدرچین

دان پلت ویژه بلدرچین بر اساس نیازمندیهای تغذیه ای بلدرچین جهت دو مرحله رشد و تخمگذاری طراحی و فرموله شده است که با توجه به سرعت رشد بالای پرنده، تمامی نیازهای مواد مغذی را به طور کامل تامین می کند.

آنالیز مواد مغذی دان پلت ویژه دوره پرورش بلدرچین
دوره آغازین ۲۱-۰ روزگیدوره رشد ۲۲ روزگی تا پایانپرنده مولد
انرژی قابل متابولیسم (kcal/kg)۲۸۵۰۲۸۹۰۲۷۵۰
پروتئین خام %۲۳.۵۲۱.۵20
چربی خام (حداقل) %333
کلسیم %0.90.852.5
فسفر قابل دسترس %0.450.40.44
سدیم %0.150.150.15
کلر %0.140.140.14
متیونین %0.50.450.44
متیونین +سیستین %0.860.790.75
لیزین %1.321.191.1
ترئونین %10.90.78
شکل فیزیکیکرامبلپلت 2 میلی مترپلت 4 میلی متر