کنسانتره ۵٪ ویژه مرغ تخمگذار

کنسانتره مرغ تخمگذار بر اساس دوره رشد و ویژگیهای تولیدی به صورت کاملا تخصصی به صورت ۳ نوع کنسانتره مجزا ویژه دوره پرورش و تولید طراحی شده است، بطوریکه راندمان تولید متناسب با پتانسیل های ژنتیکی سویه در دوره تخمگذاری داشته باشیم.

آنالیز کنسانتره ۵ ٪ مرغ تخمگذار
کنسانتره آغازینکنسانتره رشد و تکاملیکنسانتره تخم گذار
انرژی قابل متابولیسم ( Kcal/kg )۱۴۱۵۱۳۲۰۱۱۴۶
پروتئین خام ٪۲۴۲۲۲۰
چربی خام ٪۱.۵۱.۶۵۱.۸
سدیم ٪۲.۶۶۲.۶۳۲.۴۴
کلسیم ٪۸.۶۵۹.۶۱۰.۶
کلر ٪۳۳۳
فسفر ٪۶.۸۶.۴۷
متیونین ٪۴۲.۸۴.۶
متیونین + سیستین ٪۴.۴۳.۳۵
لیزین ٪۱.۷۲۱.۵۲۱.۲
ترئونین ٪۱.۱۸۱.۱۴۱

با توجه به اینکه جیره های پیشنهادی با کنسانتره تخمگذار بر اساس سویه مرغ، سن گله، مصرف خوراک متغیر می باشد، جهت دریافت جیره های پیشنهادی با کنسانتره تخمگذار بهپرور، با بخش فنی شرکت تماس بگیرید.

اجزا تشکیل دهنده: کنجاله سویا، گلوتن ذرت، سبوس گندم، روغن گیاهی، مونو یا دی کلسیم فسفات، کربنات کلسیم، ویتامین ها و مواد معدنی ضروری، DL- متیونین، -Lلیزین هیدروکلراید، L- ترئونین،کولین کلراید، نمک، بی کربنات سدیم، آنزیم فیتاز، آنتی اکسیدان، اسیدهای آلی و ترکیبات معطر گیاهی

بسته بندی: کیسه ۲۵ کیلویی سه لایه کامپوزیت

کنسانتره گوشتی ۲.۵%

کنسانتره ۲/۵٪ بهپرور بر اساس تولید اقتصادی و کاهش هزینه های جیره و حمل و نقل و بر اساس شاخص اسید آمینه قابل هضم طراحی و فرموله شده است، بطوریکه بتوان به عملکرد مناسب و قابل قبول در انتهای دوره پرورش دست یافت.

آنالیز مواد مغذی موجود در کنسانتره ۲.۵%
انرژی قابل متابولیسم (Kcal/kg)۱۰۰۰
پروتئین خام ٪۱۰
چربی خام ٪۳
کلسیم ٪۱۵.۲
سدیم ٪۴.۶
کلر ٪۶.۳
فسفر ٪۱۱.۵
متیونین ٪۷
متیونین + سیستین ٪۷.۲
لیزین ٪۲.۷
ترئونین ٪۱.۸
تریپتوفان ٪۰.۰۵

اجزا تشکیل دهنده: کنجاله سویا، گلوتن ذرت، سبوس گندم، روغن گیاهی، مونو یا دی کلسیم فسفات، کربناتکلسیم، ویتامین ها و مواد معدنی ضروری،DL- متیونین،L-لیزین هیدروکلراید، – ترئونین، کولین کلراید، نمک، بی کربنات سدیم، آنزیم فیتاز، آنتی اکسیدان، اسیدهای آلی و جی بایند.

بسته بندی: کیسه ۲۵ کیلویی سه لایه کامپوزیت

جیره های پیشنهادی جهت پرورش جوجه های گوشتی با کنسانتره 5/%2
اجزاء جیره کیلوگرم در تنآغازین
۱-۱۴
روز گی
رشد
۱۵-۲۸
روز گی
پایانی ۱
۲۹-۴۲
روز گی
پایانی ۲
۴۳
روزگی تا تخليه
ذرت۵۵۳۵۹۵۶۴۲۶۸۰
کنجاله سویا (۴۴%)۳۹۵۳۳۵۳۰۶۲۷۱
روغن گیاهی۱۱۱۵۱۶۱۳
کربنات کلسیم۱۱۱۱۱۱۱۱
کنسانتره ۲۵%۳۰۲۵۲۵۲۵
جمع۱۰۰۰۱۰۰۰۱۰۰۰۱۰۰۰
انرژی قابل متابولیسم۲۸۷۰۲۹۴۰۳۰۰۰۳۰۲۰
پروتئین خام %۲۲.۲۲۰.۵۱۸.۷۱۷.۵

کنسانتره آغازین و پایانی ۲/۵ درصد

کنسانتره ۲/۵ درصد آغازین و پایانی به صورت کاملا تخصصی جهت رسیدن به رشد و عملکرد عالی در جوجه های گوشتی طراحی شده است، بطوریکه نتایج حاصله در شرایط مدیریتی مناسب، نزدیک به پتانسیل های ژنتیکی سویه مورد پرورش خواهد بود.

بهترین رشد و ضریب تبدیل را با این کنسانتره تجربه خواهید کرد!

آنالیز مواد مغذی موجود در کنسانتره آغازین و پایانی ۲/۵ درصد
آغازینپایانی
انرژی قابل متابولیسم (Kcal/kg )۱۰۰۰۱۰۰۰
پروتئین خام ٪۲۰۱۵
چربی خام ٪۲.۸۲.۸۷
سدیم ٪۴.۶۴.۷
کلسیم ٪ ۱۴.۴۱۵.۹
کلر ٪۶۶.۳
فسفر ٪۱۱.۵۱۱
متیونین ٪۹.۳۷.۶
متیونین + سیستین ٪۹.۵۷.۸
لیزین ٪۴.۸۳۳
ترئونین ٪۲.۳۲۱.۳۳

اجزا تشکیل دهنده: کنجاله سویا، گلوتن ذرت، سبوس گندم، روغن گیاهی، مونو یا دی کلسیم فسفات، کربناتکلسیم، ویتامین ها و مواد معدنی ضروری، DL-متیونین، لیزین هیدروکلراید، – ترئونین، کولین کلراید، نمک، بی کربناتسدیم، آنزیم فیتاز، آنتی اکسیدان، اسیدهای آلی و جی بایند.

بسته بندی: کیسه ۲۵ کیلویی سه لایه کامپوزیت

جیره های پیشنهادی در دوره پرورش جوجه های گوشتی با کنسانتره ۲/۵ درصد آغازین و پایانی
اجزاء جیره
(کیلوگرم)
آغازین
۱-۱۴
روزگی
رشد
۱۵-۲۸
روزگی
پایانی ۱
۲۹-۴۲
روزگی
پایانی ۲
۴۳
روزگی تا تخليه
ذرت۵۳۳۵۹۳۶۴۲۶۸۰
کنجاله سویا (۴۴%)۳۹۰۳۵۰۳۰۳۲۶۸
روغن گیاهی۱۵۲۰۱۹۱۶
کربنات کلسیم۱۲۱۲۱۱۱۱
کنسانتره آغازین۳۰۲۵
کنسانتره پایانی۲۵۲۵
جمع۱۰۰۰۱۰۰۰۱۰۰۰۱۰۰۰
انرژی قابل متابولیسم۲۸۹۰۲۹۷۰۳۰۲۰۳۰۴۰
پروتئین خام %۲۲.۱۲۰.۵۱۸.۷۱۷.۵

در کنسانتره های بهپرور از هیچ نوع دارو و آنتی بیوتیکی استفاده نشده است. چنانچه تمایل به استفاده از داروی ضد کوکسیدیوز در کنسانتره دارید لطفا با بخش فنی شرکت هماهنگ بفرمایید. چنانچه آب منطقه شور می باشد جهت دریافت کنسانتره بدون نمک و یا با نمک کمتر، لطفا با بخش فنی شرکت تماس حاصل فرمایید.

کنسانتره آغازین و پایانی ۵%

کنسانتره آغازین و پایانی به صورت کاملا تخصصی جهت رسیدن به رشد و عملکرد عالی در جوجه های گوشتی طراحی شده است، بطوریکه نتایج حاصله در شرایط مدیریتی مناسب، نزدیک به پتانسیل های ژنتیکی سویه مورد پرورش خواهد بود. بهترین رشد و ضریب تبدیل را با این کنسانتره تجربه خواهید کرد.

آنالیز مواد مغذی موجود در کنسانتره
آغازینپایانی
انرژی قابل متابولیسم (Kcal/kg)۱۲۵۰۱۱۰۰
پروتئین خام %۲۰۱۵
چربی خام ٪۱.۹۲.۲
سدیم ٪۲.۹۲.۵
کلسیم ٪۹۱۱
کلر %۳.۶۳.۳
فسفر ٪۷۵.۸
متیونین ٪۵.۲۴.۱
متیونین + سیستین ٪۵.۴۵۴.۲۵
لیزین ٪۳.۴۲.۸
ترئونین %۲.۱۱.۴
تریپتوفان ٪۰.۲۰.۱۵

اجزا تشکیل دهنده: کنجاله سویا، گلوتن ذرت، سبوس گندم، روغن گیاهی، مونو یا دی کلسیم فسفات، کربنات کلسیم، ویتامین ها و مواد معدنی ضروری،DL-متیونین، لیزین هیدروکلراید، – ترئونین، کولن کلراید، نمک، بی کربنات سدیم، آنزیم فیتاز، آنتی اکسیدان، اسیدهای آلی وجی بایند.

بسته بندی: کیسه ۲۵ کیلویی سه لایه کامپوزیت

در کنسانتره های بهپرور از هیچ نوع دارو و آنتی بیوتیکی استفاده نشده است. چنانچه تمایل به استفاده از داروی ضد کوکسیدیوز در کنسانتره دارید لطفا با بخش فنی شرکت هماهنگ بفرمایید.
چنانچه آب منطقه شور می باشد جهت دریافت کنسانتره بدون نمک و یا با نمک کمتر، لطفا با بخش فنی شرکت تماس حاصل فرمایید.

دوره پرورش جوجه های گوشتی باکنسانتره آغازین و پایانی ۵%

جیره های پیشنهادی در دوره پرورش جوجه های گوشتی با کنسانتره آغازین و پایانی ۵٪
اجزاء جیره
کیلوگرم در تن
آغازین
۱-۱۴
روزگی
رشد
۱۵-۲۸
روزگی
پایانی ۱
۲۹-۴۲
روزگی
پایانی ۲
۴۳
روزگی تا تخليه
ذرت۵۳۶۵۸۲۶۲۸۶۶۶
کنجاله سویا (۴۴%)۳۸۷۳۳۸۲۹۵۲۶۱
روغن گیاهی۱۶۲۰۲۰۱۶
کربنات کلسیم۱۱۱۰۷۷
کنساتره آغازین۵۰۵۰
کنسانتره پایانی۵۰۵۰
جمع۱۰۰۰۱۰۰۰۱۰۰۰۱۰۰۰
انرژی قابل متابولیسم
(Kcal/kg)
۲۸۹۰۲۹۶۰۳۰۰۰۳۰۳۰
پروتئین خام ٪۲۲.۳۲۰.۵۱۸.۷۱۷.۵

چنانچه آب منطقه شور می باشد جهت دریافت کنسانتره بدون نمک و یا با نمک کمتر، لطفا با بخش فنی شرکت تماس حاصل فرمایید.

کنسانتره گوشتی ۵%

کنسانتره ۵ درصد بهپرور به منظور تولید بهینه و اقتصادی و بر اساس شرایط معمول مرغداری های گوشتی در ایران طراحی و فرموله شده است.

آنالیز مواد مغذی موجود در کنسانتره ۵٪
انرژی قابل متابولیسم (Kcal/kg)۱۰۰۰
پروتئین خام ٪۱۲
چربی خام %۲.۲
کلسیم ٪۱۲
سدیم ٪۲.۵۵
کلر %۳.۴
فسفر ٪۶.۲
متیونین %۳.۳۷
متیونین + سیستین ٪۳.۵۴
لیزین %۱.۹
ترئونین %۱.۲
تریپتوفان %۰.۱۳
جیره های پیشنهادی جهت پرورش جوجه های گوشتی با کنسانتره ۵%
اجزاء جیره
کیلوگرم در تن
آغازین
۱-۱۴
روزگی
رشد
۱۵-۲۸
روزگی
پایانی ۱
۲۹-۴۲
روزگی
پایانی ۲
۴۳
روزگی تا تخليه
ذرت۵۴۰۵۹۷۶۴۰۶۷۰
کنجاله سویا (۴۴%)۳۸۷۳۳۲۲۹۰۲۶۲
روغن گیاهی۱۲۱۴۱۴۱۲
کربنات کلسیم۶۷۶۶
کنسانتره ۵%۵۵۵۰۵۰۵۰
جمع۱۰۰۰۱۰۰۰۱۰۰۰۱۰۰۰
انرژی قابل متابولیسم
(kcal/kg)
۲۸۵۰۲۹۲۰۲۹۸۰۳۰۰۰
پروتئین خام %۲۲۲۰۱۸.۵۱۷.۵

اجزا تشکیل دهنده: کنجاله سویا، گلوتن ذرت، سبوس گندم، روغن گیاهی، مونو یا دی کلسیم فسفات، کربناتکلسیم، ویتامین ها و مواد معدنی ضروری،DL- متیونین، لیزین هیدروکلراید، – ترئونین، کولین کلراید، نمک، بی کربنات سدیم، آنزیم فیتاز، آنتی اکسیدان، اسیدهای آلی و جی بایند.

بسته بندی: کیسه ۲۵ کیلویی سه لایه کامپوزیت